thegamedevcast.com

三分時時彩-官方買彩平台

三分時時彩-官方買彩平台 thegamedevcast.com
股票代碼:002152

三分時時彩官方 > 投資者關係 > 股利政策

項目

2016年

2015

2014

2013

2012

2011  

2010    

淨利潤(萬元)

84,397.21

89,846.51

80,744.51

70507.64

57,863.20

50,653.38

47,513.17 

每股收益(元)

0.54

1.00

0.90

0.94

0.93

1.14

1.07

每股紅利(元)

0.10

0.20

0.60

0.20

0.30

0.10

0.20

紅利/淨利潤(%)

19.19

24.03

66.63

21.28

32.28

8.78

14.40 

每股淨資產(元)

5.48

4.18

4.63

4.66

4.77

5.48

5.87

分紅收益率(%)

0.75

0.65

2.71

1.04

2.11

0.43

0.37

注:分紅收益率=每股紅利/年末股票價格

 

 

股利分配

 

分紅年度

股利

股權登記日  

除權基準日

2016年度

10股轉增5股派現1元(含稅)

2019-07-21 

2019-07-21 

2015年

10股送5股派現2元(含稅)

2019-07-21 

2019-07-21

2014年

10股派現6元(含稅)

2019-07-21 

2019-07-21 

2013年度

10股送2股派現2元(含稅)

2019-07-21 

2019-07-21    

2012年度

10股送2股派現3元(含稅)

2019-07-21

2019-07-21

2011年度

10股轉增4股派現1元(含稅)

2019-07-21

2019-07-21 

2010年度

10股送3股派現2元(含稅)

2019-07-21

2019-07-21   

 

 

 

公司章程分紅條款、股東回報規劃、近年來分紅情況

廣電運通:公司章程(2017年4月)

廣電運通:未來三年股東回報規劃(2015年-2017年)

三分時時彩